ASAP ชูกลยุทธ์รุกช่องออนไลน์เสริมความแข็งแกร่ง หนุนขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ ดันกำไรขั้นต้นเพิ่ม ตั้งเป้าปี 61 โต 30%

05 March 2018

‘บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์’ หรือ asap ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระ ยะยาวแบบครบวงจร รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ ให้เช่าพร้อมคนขับภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) เปิดแผนปี 61 รุกช่องทางออนไลน์ เสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจกลุ่มรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและการจำ หน่ายรถยนต์ครบสัญญา ดันกำไรขั้นต้นเพิ่ม ขณะที่กลุ่มธุรกิจรถยนต์ให้เช่า ระยะยาวขยายตัวตามฐานลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มเติม พร้อมเตรียมเปิดให้บริการ asap Auto Park ภายในไตรมาส 1 ปีนี้ คาดช่วยดันภาพรวมผลการดำเนินงาน ปีนี้เติบโต 30%

นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระ ยะยาวแบบครบวงจรสำหรับลูกค้านิ ติบุคคล รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ ให้เช่าพร้อมคนขับ ภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินงานปี 2561 จะให้ความสำคัญกับการรุกขยายบริ การผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น หลังจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาประเทศไทย สามารถจองใช้บริการรถยนต์ระยะสั้นจาก asap ได้ โดยเริ่มจากการร่วมมือกับเว็บไซ ต์เช่ารถรายใหญ่ของประเทศจีน ได้แก่ Zuzuche และ Ctrip ส่งผลให้รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นข อง asap ได้รับการจองใช้บริการเต็ม 100% จากจำนวนรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นที่ ให้บริการทั้งหมด

ทั้งนี้ นอกจากกลุ่มลูกค้าชาวจีน บริษัทฯ มีแผนขยายฐานลูกค้าเช่ารถระยะสั้นไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปแ ละอเมริกาที่จะเดินทางมาท่องเที่ ยวประเทศไทย โดยมีแผนเป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์ ท่องเที่ยวและเว็บไซต์เช่ารถระดั บโลก ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปและอ เมริกากลุ่มนี้ใช้บริการอยู่เป็ นประจำ ซึ่งการขยายไปสู่ช่องทางออนไลน์ ดังกล่าว จะเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจแ ละทำรายได้ให้แก่กลุ่มธุรกิจรถย นต์ให้เช่าระยะสั้นในปีนี้ ที่คาดว่าจะเติบโตขึ้น 20-25% อีกทั้งทำให้ asap สามารถบริหารจัดการฟลีทรถให้มีป ริมาณเพียงพอต่อความต้องการได้อ ย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนก ารดำเนินงานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนจำหน่ายรถยนต์ครบสัญญาใ ห้เช่าระยะยาวผ่านออนไลน์มากขึ้ นด้วย เนื่องจากสามารถจำหน่ายรถได้ราค าดีขึ้น โดยประเมินว่าปีนี้จะมีรถยนต์ที่ครบสัญญาเช่าและถูกนำจำหน่ายประ มาณ 1,200 คัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASAP กล่าวว่า ส่วนการให้บริการรถยนต์ให้เช่า asap GO (เอแซ็บ โก) ที่มุ่งจับกลุ่มลูกค้าองค์กรในอ าคารสำนักงาน ซึ่งคิดค่าบริการตามการใช้งานจริ ง (Pay per Use) นั้น โดยนับจากที่เปิดให้บริการเมื่อ เดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาพบว่าได้ รับการตอบรับที่ดี จึงได้ขยายจุดให้บริการในแหล่งชุ มชนอื่น ๆ เพิ่มเติม คาดว่าสิ้นปีนี้จะมีจุดให้บริกา ร asap GO รวม 100 จุด นอกจากนี้ยังขยายบริการไปถึงกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่สนใจสามารถใช้บ ริการ asap GO ได้อีกด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจรถยนต์ให้เช่า ระยะยาว ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้หลักนั้น บริษัทฯ มีแผนขยายฐานลูกค้าองค์กรหน่วยง านภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มเติม รวมถึงสร้างความประทับใจให้แก่ฐ านลูกค้ากลุ่มเดิมเพื่อต่อสัญญา ใช้บริการเช่ารถยนต์ระยะยาวกับ asap อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังลงทุนเพิ่มศักยภาพการดำเนินง านด้วยการเพิ่มพอร์ตรถยนนต์ให้ เช่าอีกประมาณ20-30% หรือประมาณ 4,000 คันขึ้นไป

ขณะที่ความคืบหน้าโครงการศูนย์ร วมการให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์แ บบครบวงจร ‘asap Auto Park’ ย่านบางนา – ตราด ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ คาดว่าจะเปิดตัวอย่างไม่เป็นทาง การได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนเปิดบริการเต็มรูปแบบภายในเ ดือนมิถุนายน เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจให้ บริการรถยนต์ให้เช่าทั้งระยะยาว และระยะสั้นของ asap รวมถึงเป็นโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์ ให้เช่าที่ครบสัญญาให้แก่ผู้ที่ สนใจ

“จากแผนงานในปีนี้ที่ asap ให้ความสำคัญกับการให้บริการผ่า นช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ ที่ช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุ รกิจ อีกทั้งยังสอดรับกับพฤติกรรมของ ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความ สะดวกสบายในการใช้บริการรถยนต์ ให้เช่าผ่านออนไลน์มากขึ้น จึงมั่นใจว่าด้วยแผนงานดังกล่าว จะสนับสนุนให้ asap สามารถสร้างการเติบโตในปีนี้ได้30% ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายทรงวิทย์ กล่าว

Related News