บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรภายใต้ชื่อ sap เป็นการให้บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและอำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ลูกค้าสำหรับการใช้งานรถยนต์ โดยบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการทำสัญญากับลูกค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 4-5 ปี

อย่างไรก็ดีอาจมีลูกค้าบางส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยเป็นผู้บริหารของลูกค้านิติบุคคลที่ใช้บริการรถยนต์ให้เช่าจากบริษัทอยู่ ซึ่งมีความต้องการใช้งานรถยนต์เพื่อการโดยสารทั่วไปหรือเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการใช้งานรถยนต์เพื่อการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน2559 บริษัทมีรถยนต์ที่ใช้ในการให้บริการรถยนต์เช่าระยะยาวจำนวนทั้งหมด 3,731 คัน 4,248 คัน 5,270 คัน และ 6,375คัน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน

รายการ

2556
2557
2558
2559
รถยนต์ให้เช่า 3,367 3,679 4,748 5,525
รถยนต์ให้เช่าที่รอส่งมอบให้แก่ลูกค้า - 83 73 356
รถทดแทน 286 317 382 440
รถยนต์ใช้งานแล้วและอยู่ระหว่างรอการขาย 78 169 67 54
รวม 3,731 4,248 5,270 6,375

บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรภายใต้ชื่อ sapประกอบด้วยบริการต่างๆ ได้แก่ การจัดหารถยนต์ (Fleet Procurement) การออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า(Fleet Tailored Modification) การซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ (Fleet Maintenence) การให้บริการรถทดแทน (Fleet Replacement) และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทมีความสามารถและความพร้อมในการจัดหารถยนต์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาที่ลูกค้ากำหนดไม่ว่าจะเป็นการจัดหารถยนต์ในปริมาณต่างๆ ตั้งแต่จำนวนเพียงแค่ 1 คัน หรือมากกว่า 100 คัน รวมทั้งการจัดหารถยนต์ในลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ทั้งรถยนต์มาตรฐาน (Standard Fleet) ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ไม่มีการปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม และรถยนต์ปรับแต่ง (Modified Fleet) ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีการออกแบบและปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้าโดยบริษัทมีการจัดหารถยนต์ให้เช่าหลากหลายประเภทยี่ห้อ และรุ่น ซึ่งได้แก่ รถยนต์นั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถผู้บริหาร (Executive Car)รถกระบะ และรถตู้ของยี่ห้อต่างๆ เช่น Toyota Honda Nissan Isuzu Ford Chevrolet Mercedes-Benz BMW และ Volvoเป็นต้น

สำหรับการให้บริการจัดหารถยนต์ เมื่อลูกค้ามีความต้องการใช้งานรถยนต์ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ลูกค้าเพียงแจ้งความต้องการ วัตถุประสงค์การใช้งาน และเงื่อนไขอื่นๆ บริษัทจะอำนวยความสะดวกทั้งหมดในการจัดหารถยนต์ที่พร้อมใช้งานให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาในการดำเนินการต่างๆ เพื่อจัดหารถยนต์มาใช้งานโดยการให้บริการจัดหารถยนต์ของบริษัทครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่การศึกษาความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งานรถยนต์ของลูกค้า โดยบริษัทจะคัดเลือกรถยนต์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานและตรงตามความต้องการภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด แล้วนำเสนอให้ลูกค้าพิจารณาต่อไป เช่น ลูกค้ามีความต้องการใช้รถยนต์สำหรับขนส่งผักและผลไม้ ซึ่งในบางครั้งอาจต้องมีการขนส่งในระยะทางไกลและใช้ระยะเวลานาน ลูกค้าจึงมีความกังวลเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินค้าที่ขนส่ง กรณีนี้ บริษัทจะนำเสนอรถกระบะซึ่งเหมาะแก่การบรรทุกและขนส่งสินค้าในระยะทางไกล โดยมีการปรับแต่งติดตั้งตู้แช่เย็นที่มีอุณหภูมิเหมาะสมเพิ่มเติมเพื่อเก็บรักษาผักและผลไม้ไว้ได้นาน เป็นต้น ซึ่งหากลูกค้าตกลงตามข้อเสนอแนะของบริษัท บริษัทจะติดต่อตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เพื่อเจรจาเรื่องลักษณะและปริมาณรถยนต์ที่ต้องการ โดยก่อนรับมอบรถยนต์จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัทจะตรวจสอบลักษณะรถยนต์เพื่อให้ถูกต้องและครบถ้วนตามลักษณะที่ต้องการ แล้วจึงส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกค้าตามสถานที่และเวลาที่กำหนดนอกจากนี้ บริษัทยังช่วยดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ เพื่อให้รถยนต์พร้อมใช้งาน เช่น การจดทะเบียนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบกการจัดทำและ/หรือต่อประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535การจัดทำและ/หรือต่อกรมธรรม์ประกันภัย และการต่อป้ายภาษีรถยนต์ เป็นต้น

เนื่องจากในบางครั้งลูกค้ามีความต้องการใช้งานรถยนต์ที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อความสวยงาม บริษัทจึงมีการให้บริการออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญกับการปรับแต่งรถยนต์ที่หลากหลายและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกัน โดยบริษัทมีการให้บริการออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ทั้งในด้านการใช้งานตามความเหมาะสม เช่น การติดตั้งตู้แห้ง ตู้แช่เย็น และหลังคากระบะเป็นต้น ด้านรูปลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์หรือความสวยงาม เช่น การติดสติ๊กเกอร์โลโก้บริษัทลูกค้า การติดสปอยเลอร์ เป็นต้น และด้านพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน เช่น การติดตั้งอุปกรณ์แก๊สNGV LPG

สำหรับการปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมบริษัทจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์แต่ละด้านด้วยตนเอง เว้นแต่ในบางครั้งที่ลูกค้ามีการระบุโดยเฉพาะว่าต้องการปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์เพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญรายใด ซึ่งหลังจากติดต่อและแจ้งรายละเอียดความต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญทราบเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทราบ เพื่อนำรถยนต์ไปดำเนินการปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญที่บริษัทติดต่อไว้ โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนหลังการปรับแต่งอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับรถยนต์ที่มีลักษณะตามที่ต้องการ ทั้งนี้ โดยทั่วไป การปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 เดือน ขึ้นอยู่กับความยาก/ง่าย และปริมาณของรถยนต์

ในระหว่างที่ลูกค้าใช้บริการรถยนต์ให้เช่าของบริษัท บริษัทจะมีบริการแจ้งเตือนการนำรถยนต์เข้ารับการบำรุงรักษาด้านต่างๆ ให้แก่ลูกค้า เช่น การตรวจเช็คระยะ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น โดยแผนกCall Center จะทำหน้าที่โทรแจ้งเตือนผู้ใช้งานรถยนต์แต่ละคันโดยตรงเมื่อถึงกำหนด นอกจากนี้ หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการใช้งาน ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามรวมทั้งกรณีที่รถยนต์ชำรุดเสียหาย ลูกค้าสามารถติดต่อแผนกCall Center ของบริษัทได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงาน Call Center ของบริษัทจะเตรียมพร้อมตอบข้อสงสัยและประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำรถยนต์เข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ แผนก Call Center จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยการประสานงานกับศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ต่างๆ เพื่อจัดตารางเวลานัดหมายนำรถยนต์ของลูกค้าเข้าซ่อมให้เร็วที่สุด โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ที่คอยให้บริการลูกค้ากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเกือบ 1,000 แห่งโดยเป็นศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ที่เป็นของบริษัทเอง (“ศูนย์ sap”) จำนวน 1 แห่งและอีกกว่า 950 แห่ง เป็นศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ที่เป็นของบุคคลภายนอก (“ศูนย์นอก”)

ศูนย์ sapตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญระบบต่างๆ พร้อมให้บริการ เช่น ระบบแก๊ส ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟ และระบบช่วงล่าง เป็นต้น โดยบริษัทจะจัดให้มีการอบรมความรู้ด้านรถยนต์ให้แก่ทีมช่างอยู่เป็นประจำ เพื่อให้เกิดความรู้และเทคนิคใหม่ๆ สำหรับใช้ในการซ่อม สำหรับศูนย์นอกจะประกอบด้วยศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ของยี่ห้อต่างๆ ที่บริษัทมีการให้เช่ารถยนต์อยู่ รวมทั้งศูนย์ติดตั้งและซ่อมอะไหล่รถยนต์ต่างๆ โดยเฉพาะ เช่น ศูนย์ติดตั้งและซ่อมยางรถยนต์ และศูนย์ติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์แก๊ส เป็นต้น ซึ่งมีที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

สำหรับการให้บริการงานซ่อม เมื่อลูกค้ามีความต้องการที่จะนำรถเข้าซ่อมและแจ้งความต้องการให้ทีมงาน Call Center ทราบแล้ว ทีมงาน Call Center จะจัดหาศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ซึ่งมีที่ตั้งที่ลูกค้าสะดวกนำรถยนต์เข้าซ่อมมากที่สุด พร้อมนัดหมายวันและเวลาที่ลูกค้าจะนำรถเข้าซ่อม โดยหากเป็นรถยนต์มาตรฐาน บริษัทจะจัดให้ลูกค้านำรถยนต์เข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ของยี่ห้อที่ลูกค้าใช้งานอยู่ แต่หากเป็นรถยนต์ที่มีการปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น รถยนต์ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์แก๊ส หรือ ตู้แห้ง เป็นต้น บริษัทจะแนะนำให้ลูกค้านำรถยนต์เข้าซ่อมที่ศูนย์ sap หรือศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ด้านต่างๆ โดยเฉพาะ เนื่องจากศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์โดยทั่วไปของรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ จะไม่มีการให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์บางอย่างโดยเฉพาะ

นอกจากการซ่อมและบำรุงรักษาที่ศูนย์ sap และ ศูนย์นอกแล้ว บริษัทยังมีบริการศูนย์บำรุงรักษาเคลื่อนที่ (Mobile Service) ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีรถMobile Service จำนวน 3คัน เพื่อให้บริการบำรุงเชิงรักษา (Preventive Maintenance) เช่น เช็คระยะ ระบบไฟ และระบบเบรค เป็นต้นโดยบริษัทจะจัดให้มีรถ Mobile Service ไปให้บริการแก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าไม่สะดวกที่จะนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการด้วยตนเอง เช่น บริษัทที่ประกอบธุรกิจขนส่ง ซึ่งมีการใช้งานรถยนต์ในการดำเนินธุรกิจในช่วงกลางวันเป็นประจำทุกวัน บริษัทจึงให้รถ Mobile Service ไปให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงเวลาที่มีการจอดพักรถยนต์ เพื่อทำการบำรุงเชิงรักษาสำหรับรถยนต์ที่ใช้งาน

การให้บริการรถทดแทนถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญสำหรับบริการรถยนต์ให้เช่าของบริษัท เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มีการใช้รถยนต์ในการดำเนินธุรกิจประจำวัน ซึ่งหากรถยนต์เกิดปัญหาจนไม่สามารถใช้งานได้ การดำเนินธุรกิจของลูกค้าอาจได้รับผลกระทบ ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีบริการรถทดแทน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับการใช้งานรถยนต์ให้ได้มากที่สุด โดยหากรถยนต์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่เกิดปัญหา และลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้รถ ณ ขณะนั้นบริษัทจะนำรถทดแทนที่มีรุ่น และลักษณะเทียบเท่ากับรถที่ลูกค้าใช้งานอยู่ไปให้ลูกค้าใช้งานชั่วคราว เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติโดยณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีรถทดแทนให้บริการจำนวนทั้งหมด440คัน ประกอบไปด้วยรถยนต์หลากหลายประเภท รุ่น และลักษณะ เพื่อรองรับการทดแทนรถยนต์ที่ลูกค้าแต่ละรายใช้งานอยู่ อย่างไรก็ดี บริษัทจะติดตามงานซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำรถยนต์กลับไปใช้งานได้ตามปกติ และบริษัทสามารถนำรถทดแทนกลับมาเตรียมพร้อมใช้งานต่อไป

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องเป็นบริการที่บริษัทดำเนินการให้ลูกค้าเป็นกรณีพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เช่น บริการคนขับรถซึ่งบริษัทจะนำพนักงานขับรถของบริษัทและ/หรือพนักงานขับรถที่ว่าจ้างจากบุคคลภายนอกมาให้บริการลูกค้าและบริการจัดคอร์สอบรมการขับขี่ปลอดภัยซึ่งจะอธิบายวิธีการใช้รถยนต์และวิธีการขับขี่อย่างปลอดภัย เป็นต้น