รายชื่อผู้ถือหุ้น

สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ)
1. เเอทโฮลดิ้ง 36.67
2. โตโยต้าแอท 36.67
3. คุณทรงวิทย์และคุณปริญดา 26.66
4. เเอทโฮลดิ้ง 36.67
5. โตโยต้าแอท 36.67
6. คุณทรงวิทย์และคุณปริญดา 26.66
7. เเอทโฮลดิ้ง 36.67
8. โตโยต้าแอท 36.67
9. คุณทรงวิทย์และคุณปริญดา 26.66
9. คุณทรงวิทย์และคุณปริญดา 26.66