ก้าวสำคัญของ asap
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) มีจุดเริ่มต้นจาก คุณทรงวิทย์ ฐิติปุญญา และ คุณปริญดา วงศ์วิทวัส ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มากว่า 20 ปี จากที่ครอบครัวคุณทรงวิทย์ ฐิติปุญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าในจังหวัดพิษณุโลก และตนเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิสสันในกรุงเทพและปริมณฑล ปัจจุบันยังเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าในชื่อ “โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด” ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงจนก้าวขึ้นมาครองตำแหน่ง 1 ใน 3 ของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล คุณทรงวิทย์และคุณปริญดาเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจรถยนต์ให้เช่า จึงก่อตั้งบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ในปี พ.ศ.2549 เพื่อประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่า โดยเริ่มจากบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลเป็นหลัก โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก อาทิ บริษัทผู้ให้บริการด้านงานไปรษณีย์และการขนส่งสินค้าระดับโลก บริษัทข้ามชาติที่ประกอบธุรกิจค้าปลีก/ส่ง และผู้บริหารของลูกค้านิติบุคคลที่ใช้บริการรถยนต์ให้เช่าจากบริษัท ตลอดจน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ความสำเร็จของธุรกิจเห็นได้จากปริมาณรถยนต์ให้เช่าที่เติบโตอย่างรวดเร็วจาก 96 คัน ในปี พ.ศ.2549 เป็น 6,375 คัน ในปี พ.ศ.2559 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศ
หลังจากก้าวขึ้นมาเป็นรายใหญ่ในตลาดรถยนต์ให้เช่าระยะยาว บริษัทยังคงเดินหน้าสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่าชั้นนำของประเทศ ด้วยการเปิดธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ในช่วงปลายปี พ.ศ.2558 ซึ่งนอกจากเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทและฐานลูกค้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยังเป็นการตอบรับต่อความต้องการเช่ารถยนต์ระยะสั้นที่เพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวของประเทศ

ปัจจุบัน
กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 330.00 ล้านหุ้น เป็น 660.00 ล้านหุ้น

มีนาคม 2560

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มทำการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

มิถุนายน 2560

เปิดเคาน์เตอร์ asap เพื่อให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นที่สนามบินอู่ตะเภา

กรกฎาคม 2560

ขยายธุรกิจสู่บริการรถยนต์ให้เช่าผ่านแอปพลิเคชัน (asap GO)

2560

มกราคม 2559

เปิดเคาน์เตอร์ asap เพื่อให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นที่สนามบินเชียงใหม่

มีนาคม 2559

เปิดเคาน์เตอร์ asap เพื่อให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นที่สนามบินเชียงราย และสนามบินดอนเมือง

กรกฎาคม 2559

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225 ล้านบาท เป็น 330 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 105 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดเคาน์เตอร์ asap เพื่อให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นที่สนามบินหาดใหญ่

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ขยายธุรกิจสู่บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ

กันยายน 2559

เปิดเคาน์เตอร์ asap เพื่อให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

พฤศจิกายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 ได้มีมติอนุมัติการ Re-branding ของบริษัท โดยการใช้ชื่อแบรนด์ asap เพียงชื่อเดียวในการให้บริการรถยนต์ให้เช่าทุกประเภทของบริษัท ซึ่งบริษัทคาดว่าการ Re-branding เป็น asap จะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในช่วงต้นปี 2560

2559

ธันวาคม 2558

จำนวนรถยนต์ให้เช่าระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็น 4,748 คัน

เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 225 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่โตโยต้าแอท ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ขยายธุรกิจสู่บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น มีการจัดตั้งเคาน์เตอร์ asap เพื่อให้เช่ารถยนต์ตามสนามบินนานาชาติ โดยเริ่มเปิดให้บริการที่สนามบินภูเก็ตเป็นแห่งแรก

2558

ธันวาคม 2554

จำนวนรถยนต์ให้เช่าระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็น 1,800 คัน และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

2554

เมษายน 2552

เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 5 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

ธันวาคม 2552

จำนวนรถยนต์ให้เช่าระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็น 554 คัน และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจสื่อสาร

2552

ธันวาคม 2551

ให้บริการแก่ลูกค้าประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงซึ่งประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก/ส่ง และธุรกิจขนส่ง เป็นต้น

2551

เมษายน 2549

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่า

กรกฎาคม 2549

เริ่มให้บริการครั้งแรกแก่บริษัทที่ให้บริการด้านงานไปรษณีย์และการขนส่งสินค้าชั้นนำระดับโลก

2549

เริ่มต้นปี 2549