ก้าวสำคัญของ asap
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) มีจุดเริ่มต้นจาก คุณทรงวิทย์ ฐิติปุญญา และ คุณปริญดา วงศ์วิทวัส ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มากว่า 20 ปี จากที่ครอบครัวคุณทรงวิทย์ ฐิติปุญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าในจังหวัดพิษณุโลก และตนเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิสสันในกรุงเทพและปริมณฑล ปัจจุบันยังเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าในชื่อ “โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด” ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงจนก้าวขึ้นมาครองตำแหน่ง 1 ใน 3 ของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล คุณทรงวิทย์และคุณปริญดาเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจรถยนต์ให้เช่า จึงก่อตั้งบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ในปี พ.ศ.2549 เพื่อประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่า โดยเริ่มจากบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลเป็นหลัก โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก อาทิ บริษัทผู้ให้บริการด้านงานไปรษณีย์และการขนส่งสินค้าระดับโลก บริษัทข้ามชาติที่ประกอบธุรกิจค้าปลีก/ส่ง และผู้บริหารของลูกค้านิติบุคคลที่ใช้บริการรถยนต์ให้เช่าจากบริษัท ตลอดจน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ความสำเร็จของธุรกิจเห็นได้จากปริมาณรถยนต์ให้เช่าที่เติบโตอย่างรวดเร็วจาก 96 คัน ในปี พ.ศ.2549 เป็น 6,375 คัน ในปี พ.ศ.2559 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศ
หลังจากก้าวขึ้นมาเป็นรายใหญ่ในตลาดรถยนต์ให้เช่าระยะยาว บริษัทยังคงเดินหน้าสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่าชั้นนำของประเทศ ด้วยการเปิดธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ในช่วงปลายปี พ.ศ.2558 ซึ่งนอกจากเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทและฐานลูกค้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยังเป็นการตอบรับต่อความต้องการเช่ารถยนต์ระยะสั้นที่เพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวของประเทศ

ปัจจุบัน
มกราคม 2559

เปิดเคาน์เตอร์ asap เพื่อให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นที่สนามบินเชียงใหม่

มีนาคม 2559

เปิดเคาน์เตอร์ asap เพื่อให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นที่สนามบินเชียงราย และสนามบินดอนเมือง ่

กรกฎาคม 2559

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225 ล้านบาท เป็น 330 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 105 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดเคาน์เตอร์ asap เพื่อให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นที่สนามบินหาดใหญ่

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

2559

ธันวาคม 2558

จำนวนรถยนต์ให้เช่าระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็น 4,748 คัน

เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 225 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่โตโยต้าแอท ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ขยายธุรกิจสู่บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น มีการจัดตั้งเคาน์เตอร์ asap เพื่อให้เช่ารถยนต์ตามสนามบินนานาชาติ โดยเริ่มเปิดให้บริการที่สนามบินภูเก็ตเป็นแห่งแรก

2558

ธันวาคม 2554

จำนวนรถยนต์ให้เช่าระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็น 1,800 คัน และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

2554

เมษายน 2552

เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 5 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

ธันวาคม 2552

จำนวนรถยนต์ให้เช่าระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็น 554 คัน และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจสื่อสาร

2552

ธันวาคม 2551

ให้บริการแก่ลูกค้าประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงซึ่งประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก/ส่ง และธุรกิจขนส่ง เป็นต้น

2551

เมษายน 2549

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่า

กรกฎาคม 2549

เริ่มให้บริการครั้งแรกแก่บริษัทที่ให้บริการด้านงานไปรษณีย์และการขนส่งสินค้าชั้นนำระดับโลก

2549

เริ่มต้นปี 2549