รายชื่อผู้ถือหุ้น

สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 36.67
2. บริษัท เเอทโฮลดิ้ง จำกัด 36.67
3. คุณทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 13.33
4. คุณปริญดา วงศ์วิทวัส 13.33

รวม

100.00