การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไฟล์ไซด์: 171.69 KB อ่านเพิ่มเติม
ข้อบังคับบริษัท ไฟล์ไซด์: 347.69 KB อ่านเพิ่มเติม
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไฟล์ไซด์: 1.18 MB อ่านเพิ่มเติม
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไฟล์ไซด์: 2.42 MB อ่านเพิ่มเติม
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ไฟล์ไซด์: 3.06 MB อ่านเพิ่มเติม
หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไฟล์ไซด์: 182.82 KB อ่านเพิ่มเติม
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไฟล์ไซด์: 253.72 KB อ่านเพิ่มเติม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ไฟล์ไซด์: 281.36 KB อ่านเพิ่มเติม
นโยบายและระเบียบปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไฟล์ไซด์: 403.12 KB อ่านเพิ่มเติม
นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท ไฟล์ไซด์: 282.21 KB อ่านเพิ่มเติม
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ไฟล์ไซด์: 177.96 KB อ่านเพิ่มเติม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ไฟล์ไซด์: 208.84 KB อ่านเพิ่มเติม