การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หนังสือบริคณห์สนธิ ไฟล์ไซส์: 65.14 KB อ่านเพิ่มเติม
นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ไฟล์ไซส์: 374.21 KB อ่านเพิ่มเติม
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไฟล์ไซส์: 171.69 KB อ่านเพิ่มเติม
ข้อบังคับบริษัท ไฟล์ไซส์: 865.08 KB อ่านเพิ่มเติม
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไฟล์ไซส์: 1.18 MB อ่านเพิ่มเติม
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไฟล์ไซส์: 2.42 MB อ่านเพิ่มเติม
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ไฟล์ไซส์: 3.06 MB อ่านเพิ่มเติม
หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไฟล์ไซส์: 182.82 KB อ่านเพิ่มเติม
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไฟล์ไซส์: 253.72 KB อ่านเพิ่มเติม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ไฟล์ไซส์: 281.36 KB อ่านเพิ่มเติม
นโยบายและระเบียบปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไฟล์ไซส์: 403.12 KB อ่านเพิ่มเติม
นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท ไฟล์ไซส์: 282.21 KB อ่านเพิ่มเติม
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ไฟล์ไซส์: 177.96 KB อ่านเพิ่มเติม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ไฟล์ไซส์: 208.84 KB อ่านเพิ่มเติม